Skip links

Villkor

Allmänna villkor – abonnemangstjänster för integration och automatisering mot Fortnox

Version: 2019-10-01

Vi tackar för förtroendet att få leverera tjänster till er. Nedanför hittar ni Allmänna villkor för de abonnemangstjänster avseende integration och automatisering mot Fortnox som vi tillhandahåller till Er.

 

Bakgrund:

 • Villkoren reglerar avtalsförhållandet för tillhandahållna tjänster mellan Techworx Sweden AB med organisationsnummer 559211-8805 (nedan kallat ”Techworx”) och beställaren (nedan kallad ”Kunden”).
 • Techworx är utvecklare och leverantör av klient och molnbaserade automations och integrations-produkter. Techworx tillhandahåller lösningar för att utföra återkommande moment eller att överföra information till eller från Fortnox.  Informationen hanteras i huvudsak via Fortnox API om inget annat anges.

 

Allmänt om avtalet

 • Kunder till Techworx godkänner digital kommunikation (exempelvis digital beställning via formulär eller
  e-post) som medel att ingå, ändra samt avsluta juridiskt bindande avtal.

 

Definitioner utöver vad som angetts ovan:

 • Leverans: Det datum när tjänsten är levererad och driftsatt enligt de specifikationer som är avtalade vid beställningen.
 • Tjänster: Avser de tjänster som utförs automatiserat eller schemalagt digitalt för att fullfölja överenskomna uppgifter.

 

Avtalsperiod och förtida upphörande

 • Alla abonnemangstjänster är löpande avtal. Om inget annat avtalats, löper avtalet för driften av våra tjänster kvartalsvis på 3 månader eller den avtalstid som kunden och Techworx, blivit eniga om i ett eget separat avtal. Fakturering sker i förskott med en betalningstid om 20 dagar.
 • Om avtalet inte sägs upp, och uppsägning inte är Techworx tillhanda senast 1 månad (30 dgr) före avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt med 3 månader eller den avtalstid som kunden och Techworx, blivit eniga om i ett eget separat avtal.
 • Vardera parter äger rätt att säga upp avtalet till upphörande genom skriftlig uppsägning med en uppsägningstid om en (1) månad. Förutbetalda månadsavgifter eller kostnader för uppstart och driftsättning av tjänst återbetalas ej.

 

Techworx ansvar

 • Techworx har ansvar för att i samband med leverans lämna över ett fungerande flöde enligt de specifikationer som är avtalade vid beställningen.
 • Techworx har efter Leverans ansvar för att ge löpande support på programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Tjänsterna. Dessa supportärenden skapas som s.k. tickets i Techworx ärendehanteringssystem via helpdesk@techworx.se.
 • Techworx har inget ansvar för kundens andra programvaror eller tjänster från andra leverantörer eller hur dessa fungerar.
 • Vid felsökning, support, generell rådgivning eller konsulting, efter Leverans som berör andra programvaror eller tjänster från s.k. tredje part där Techworx programvara eller tjänster inte funnits ha några brister mot den funktionalitet som är avtalad, så tillkommer en kostnad enligt en vid tidpunkten gällande konsultprislista.
 • Som support innefattar inte förändringar i underlag som användes vid uppsättningen av tjänsten eller förändringar / förutsättningar i Fortnox API som inte Techworx kan råda över. Det innefattar även ev ändringar i externa underlag till tjänsterna (ex externa filer och rapporter).

 

Kundens ansvar

 • Kunden åtar sig att verifiera att tjänsterna fungerar enligt överenskommelse inom rimlig från tjänstens första igångkörande. Som rimlig tid avses maximalt en (1) månad från leveransdatum.
 • Två (2) veckor efter driftsättning överlämnas projektet från uppstartsfas till driftsfas om inget annat överenskommits.
 • Kunden förbinder sig att följa svensk lag och att se till att den data som skickas genom Techworx system inte strider mot svensk lag. Kunden åtar sig att hålla Techworx skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Techworx med anledning av Kundens användning av tjänsterna, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
 • Kunden förbinder sig att inte använda Techworx tjänster på ett sätt som negativt påverkar Techworx system eller övriga internetanvändare, exempelvis genom att starta repeterande processer i applikation med enda syfte att belasta systemet.
 • Kunden ansvarar för att rapportera eventuella fel på tjänsterna till Techworx. Rapportering ska ske till helpdesk@techworx.se.
 • Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till tjänsterna överlåts till Kunden.
 • Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Techworx.
 • I det fall när tjänsterna innefattar information från Fortnox (exempelvis Excelrapporter eller andra beslutsstödsrapporter): Kunden ansvarar själv för slutlig kontroll av information som erhålls från tjänsterna. Information från tjänsterna ska inte användas för att ta fram information avseende bokslut eller annan formell rapportering till myndigheter, ägare eller andra intressenter. Sådan information ska hämtas direkt från Fortnox eller stämmas av mot Fortnox. Kunden avsäger sig därmed rätten att hålla Techworx ansvarig för skador som uppstått hos kunden eller tredje man, med anledning av information som erhålls eller skapas från tjänsterna.

 

Ansvarsbegränsning

 • Vite: I den mån när Techworx inte uppfyller sina åtaganden att leverera fungerande avtalade tjänster så har kunden rätt till en reduktion av månadsavgiften motsvarande stilleståndets storlek i relation till antalet driftstimmar under kvartalet. Vid varje kvartal startar en ny tidräkningsperiod. Reduktionen gäller under förutsättning att kunden rapporterat stilleståndet till Techworx.
 • Utöver vad som är avtalat under punkt 6.1 Vite, ansvarar Techworx inte i något fall för annan indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Techworx.
 • Techworx skadeståndsansvar är under alla förhållanden, inkluderat direkt skada, begränsat till kostnaden för den tjänst som kunden betalar till Techworx
 • Krav på skadestånd ska framställas skriftligen inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

 

Kunddata & sekretess

 • Techworx åtar sig att inte avslöja för någon tredje part, eller på annat sätt tillgängliggöra, information som mottagits av Techworx från kunden eller dess anställda inom ramen för avtalet. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på sådan information som Techworx kan visa blivit känd för Techworx annat än i enlighet med detta avtal eller som är tillgängligt i det offentliga rummet.
 • Kunden ger Techworx rättigheten att spara den data som krävs för att Techworx ska kunna fullgöra sina åtagande och leverera de tjänster som överenskommits.
 • Kunden ska tillse att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsterna.
 • Har Avtalet upphört, lagras kunddata i sextio (60) dagar varefter Techworx har rätt att radera Kundens kvarvarande material.

 

Force Majeure

 • Techworx är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part ej rimligen kunnat råda över eller förhindra. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, fel i externa datakommunikation, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på varor, transporter, energi eller annan liknande omständighet

 

Ändringar och tillägg

 • Techworx har rätt att besluta om ändring i detta avtal. Sådan ändring träder i kraft tidigast en månad efter det att Techworx har tillställt Kunden information om innebörden av ändringen samt de nya villkoren. Om Techworx i enlighet med ovanstående förbehåll ändrar i avtalet äger Kunden rätt att omedelbart frånträda avtalet. Kundens begäran om att frånträda avtalet ska lämnas skriftligen till Techworx. Kunden ska anses ha godtagit villkorsändringen om Kunden inte skriftligen avhörts inom trettio (30) dagar från det att meddelandet om villkorsändringen kan anses ha nått Kunden.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

 • Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av detta avtal skall bestämmas i enlighet med svensk lag.
 • Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

 

/……/